Programma

Dynamisch Zwevegem

Uit de gemeentemonitor blijkt dat 94% van de Zwevegemnaren graag in onze gemeente woont. Dit is fantastisch, want dit betekent dat het hier aangenaam wonen, leren, werken, en genieten is. Dit willen we nog versterken en verduurzamen.

 • Wonen en ruimtelijke ordening;

In Zwevegem staan, binnen het afgebakende stedelijk gebied, tal van woonprojecten op stapel die uitvoering geven aan besliste RUPs (ruimtelijke uitvoeringsplannen) uit de vorige bestuursperiode nl. het Leanderhof, de schilderswijk op de Kappaert, De Dreef tussen Avelgemstraat en Kapel Milanen, de Pluim op de Losschaert, Transfo.  Anderzijds is er ook sterk verouderd woonpatrimonium in kernen en wijken dat vaak aangeboden wordt op de huurmarkt.
Wij ijveren voor betaalbaar en aangepast wonen voor iedereen met een goede mix voor jong en oud.

CD&V Zwevegem wil inzetten op

 • juiste verhouding tussen lasten en lusten voor projectontwikkelaars, voldoende groen, parkeergelegenheden, fietsstallingen, speelruimte, …
 • verantwoord en betaalbaar aanbod van sociale huur- en koopwoningen in samenwerking met de sociale bouwmaatschappij Eigen Haard zowel in Zwevegem als in de deelgemeenten
 • aanstellen van een woon- en energieconsulent die de inwoners en bedrijven wegwijs maakt in informatie, advies, doorverwijs en premies voor duurzaam bouwen, renovatie, aanpassing van de woning, energie investeringen, nieuwe woonvormen
 • wegwijs op de huurmarkt voor kansengroepen via de woonclub (ism W13), inclusief begeleiding tegen uithuiszetting
 • intensere samenwerking met het sociaal verhuurkantoor dat op de private markt woningen in huur neemt, opknapt en verhuurt aan kansengroepen
 • bewaken van de kwaliteit van alle huurwoningen maar minstens in de woningen eigendom van het lokaal bestuur en verhuurd aan kansengroepen, de nodige energiebesparende investeringen doen (isolatie dak en ramen, …)
 • het opstarten van/aansluiten bij een intergemeentelijke samenwerking wonen ifv expertise-deling en opzetten projecten.

 

 • Economie als motor

Zwevegem heeft van oudsher een sterke industriële en economische ontwikkeling. Naast de maakindustrie (textiel, metaal) komen ook bedrijven uit andere sectoren zich hier vestigen: voeding, logistiek, transport, zorg, diensten enz 

Tal van voorziene bedrijvenzones uit de vorige bestuursperiode (De Blokken, Den Esser, …) zijn uitverkocht of nu in ontwikkeling (De Pluim op De Losschaert, kantoorruimte Transfo ). Bedrijven zorgen voor tewerkstelling, zijn een bron van inkomen voor de inwoner en het lokaal bestuur en bondgenoten in de dynamiek van de gemeente.
Handelaars en horeca zorgen voor levendige kernen en landbouw is een belangrijke speler in de open ruimte.

CD&V Zwevegem wil inzetten op:   

 • uitbouw van de dienst Economie als aanspreekpunt voor ondernemers, als communicatiefiguur met ondernemers, als spil van het economisch beleid, als motor voor participatie van ondernemers; als het ware een “manager” die zorgt voor een kruisbestuiving tussen de bewoners, de bedrijven & handelaars en de bezoeker
 • periodiek samenbrengen van ondernemers en handelaars in netwerk- en info-moment
 • betaalbaarheid van vergunningen: op voorstel CD&V moet een Zwevegems bedrijf voor een omgevingsvergunning klasse 1 niet 500 EUR , maar slechts 250 EUR betalen aan de gemeente (naast de 250 EUR aan de provincie)
 • samenwerking met Voka, Unizo en ondersteuning door de POM voor thematische/regionale projecten zoals acties naar starters, fabrieken van de toekomst, e-commerce, ..

Ondernemen

CD&V Zwevegem wil inzetten op:

 • kwalitatief en duurzaam (energie, afval, water) invullen van KMO-zones en bestaande bedrijfslocaties
 • nieuwe bedrijventerreinen uit reconversie ipv aansnijden open ruimte (zoals fase 2 Bekaert, Betafence)

Lokale economie

CD&V Zwevegem wil inzetten op:

 • Zwevegem centrum autoluw maken (Otegemstraat – Kortrijkstraat – Avelgemstraat) waardoor een echt winkel- en horeca gebied ontstaat; inzetten op beleving met rustbanken, fietsstallingen, groen, …
 • levendige dorpskernen ook in deelgemeenten en wijken
 • het verder ondersteunen van lokale markt en andere “koop lokaal en duurzaam” initiatieven picknickkast op landelijke locaties met reserveringssysteem voor streekproducten
 • breder gebruik van de bonz (Zwevegemse cado-bon) en inzetten op digitalisering ervan
 • behoud premie voor winkel-gevelrenovatie
 • starters ondersteunen via traject ism POM
 • ombuigen van de belasting op reclamedrukwerk naar het principe van de vervuiler betaalt (op gewicht ipv aantal folders)

Landbouw

De bedrijfsvoering van land- en tuinbouwers wordt steeds meer gediversifieerd, de schommelende prijzen, de steeds strengere regelgeving en een beleid zonder langetermijnvisie zorgen voor onzekerheid. Daarnaast zijn er steeds minder mensen die de oorsprong van hun voedsel kennen en weten hoe het geproduceerd wordt.

CD&V Zwevegem wil daarom inzetten op:

 • een gemeentelijk beleid dat garant staat voor een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van land- en tuinbouwbedrijven.
 • een multifunctionele inrichting van het buitengebied in de gemeente, incl. het agrarisch gebied waarin voedselproductie centraal staat, die leidt tot een duurzaam samengaan van diverse functies binnen dit gebied (landbouw, natuur en recreatie) en een goede verstandshouding tussen land- en tuinbouw, natuur en burger. Denk hierbij maar aan de goede informatie in het kader van oogstwerkzaamheden, klimaatinspanningen, verkeersveiligheid, …
 • rechtszekerheid voor land- en tuinbouwbedrijven in vergunningverlening, zodat bedrijven kunnen ontwikkelen binnen de wettelijke voorschriften
 • de zorg dat openbare eigendommen (vb. OCMW-gronden) die verkocht worden terechtkomen bij landbouwers die ze willen verwerven voor hun bedrijfszekerheid
 • land- en tuinbouwers voldoende betrekken bij het beleid van de gemeente o.a. via de landbouwadviesraad, een evenwichtige vertegenwoordiging van landbouw in de andere adviesraden, een aanspreekpunt binnen de gemeente en een schepen met de specifieke bevoegdheid landbouw
 • de preventieve aanpak van erosie verder ondersteunen zodat de vruchtbare bodem niet wegspoelt en bij wateroverlast voor problemen zorgt
 • rekening houden met de afmetingen van hedendaagse landbouwvoertuigen bij het inrichten/onderhoudvan de landelijke wegen
 • communiceren via gemeentelijke kanalen (vb. infoborden, …) over landbouw en zijn aanwezigheid en eigenheid in de gemeente als beheerder van het landschap, als producent van voedsel, als natuurbeheerder, als verstrekker van groene zorg, als toeristische troef en als innovatief ondernemer, …
 • vorming door de jeugd te laten kennis maken met de landbouwsector als promoten van boer-burgercontacten via opendeurdagen, lokale korte keten initiatieven, …
 • samenwerking met Landbouworganisaties en ondersteuning door de Inagro voor thematische/regionale projecten zoals erosiebestrijding, onthaal op de boerderij, ..

Werk

Werkgevers ervaren een nooit geziene krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds is er voor doelgroepwerknemers niet onmiddellijk passend werk.

CD&V Zwevegem wil inzetten op;

 • waardering en ondersteuning mede door opleiding en vervolmaking van de eigen medewerkers van het lokaal bestuur ifv een goede dienstverlening
 • matching tussen vacatures en werklozen via samenwerking met VDAB, en hierbij passende trajecten laten opzetten
 • jobstudenten-databank om zo de wederzijdse kennismaking en binding tussen Zwevegemse jongeren en Zwevegemse bedrijven en organisaties te vergroten ikv studentenjob
 • sociale economie-initiatieven zoals gegroeid uit project Proper Zwevegem, thans
  ’t Alternatief, wijkwerken (vroegere PWA) en tijdelijke werkervaring via OCMW. Het heropstarten van een tewerkstellingscel of platform sociale economie om zo initiatieven op elkaar af te stemmen en trajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te monitoren.

Leren

Voor CD&V is en blijft het onderwijs en vorming Zwevegem een belangrijk gegeven en een kerntaak voor de gemeente als inrichter van basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

Moderne en duurzame schoolgebouwen voor dagonderwijs werden door het CD&Vbestuur tijdig voorzien gezien de 7 à 8 jaar wachttijd op Vlaamse subsidies. Zo kon de school De Groene Kouter in gebruik genomen worden en kan de bouw van de nieuwe school in Heestert starten.

Voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO) werden, na de zelfstandige erkenning onder CD&V-bestuur, de centralisatie en nieuwbouw infrastructuur de laatste 6 jaar steeds maar doorgeschoven, op risico van verlies van erkenning.

Daarnaast heeft de gemeente een regierol voor andere basisscholen uit andere netten en het secundair onderwijs in het Rhizo college.

CD&V wil inzetten op

 • behoud van het gemeentelijk onderwijs en inzetten op kwalitatief onderwijs
 • goede samenwerking tussen en ondersteuning van de verschillende scholen met kleuter, lager, secundair, bijzonder onderwijs en de verschillende onderwijsnetten
 • kwalitatieve omgevingsaanleg voor de nieuwe school in Heestert ifv veiligheid en mobiliteit, medegebruik van de school en terrein door jeugd en sport
 • deeltijds kunstonderwijs uitbouwen tot kwalitatief en creatief onderwijs met synergie tussen de bestaande cultuur-/muziekverenigingen
 • de realisatie van een nieuwbouw voor DKO op de site van de Brug/Transfo en opties bekijken voor gedeeld ruimtegebruik met toneel- en theaterverenigingen en muziekverenigingen;
 • kwalitatieve en/of vernieuwende initiatieven in het flankerend onderwijsbeleid steunen zoals de techniekacademie

Genieten

Cultuur, recreatie, op ontdekking gaan naar het moois dat ons Zwevegem te bieden heeft aan erfgoed, evenementen & natuur en ook bezoekers laten meegenieten, dit brengt mensen samen, zorgt bij uitstek voor ontmoeting en een WIJ-gevoel. 

Samenwerking met buurgemeenten, de regio (Toerisme Leiestreek, Erfgoed Zuid-West, UIT in Zuidwest) en de provincie (Westtoer, Provinciedomein De Gavers, Je Wildste Westen) zorgt ervoor dat expertise samen kan ingezet worden, en organisatie & communicatie overkoepeld kan opgezet worden. Dit versterkt niet alleen de inspanningen van het lokaal bestuur maar ook het particuliere aanbod vanuit de horeca.

Cultuur

CD&V wil inzetten op

 • Behoud van de bibliotheek als ontmoetingsplek en basisdienst voor elke inwoner (hoewel geen verplichting meer voor lokale besturen sinds 2016) met een verdere uitbouw van de Bibus (dienstverlening en bibfunctie)
 • een volwaardige infrastructuur voor alle cultuurverenigingen, uitwerken van een visie met toekomstgericht gedeeld gebruik (toneel, muziek, ..)
 • ondersteuning van evenementen gedragen vanuit verenigingen, buurten en bevolking ipv éénmalige geldverslindende citymarketing-initiatieven vanuit het bestuur
 • ons erfgoed, want het blijft een bron van fierheid. Wij willen onze monumenten (oa de Stenen Molen en het Sint-Pietersbrugje) weer laten schitteren als parels in het landschap

Toerisme en Recreatie

CD&V wil inzetten op

 • in samenwerking met de provincie de groen-blauwe assen verder uitbouwen/afwerken voor recreatie: wandelen (Land van Mortagne, Land van Streuvels), fietsen (Trimaarzate, Guldensporenpad, kanaal Bossuit-Kortrijk), ruiter- en mennerpad, waterrecreatie en riviertoerisme op kanaal
 • de afwerking van de restauratie van Transfo: het project startte 2001 en na tientallen jaren van restauratiewerken (als erfgoed voor 80% gesubsidieerd) kan de geplande invulling met Avontuur (partner = provincie met oa Duiktank en avontuurlijk sporten)), Business (partner = Leiedal) en Cultuur (gemeente) nu leiden tot een bruisende plek.
 • Transfo om deze site ook als (binnen- en buiten) eventlocatie en energie-kenniscentrum te ontwikkelen. Hiermee wordt Transfo dé toeristische, sportieve, culturele, educatieve, innovatieve troef bij uitstek van Zwevegem. Gezien deze bovenlokale ambitie & uitstraling moet onderzocht worden als provincie in relatie met provinciedomein De Gavers kan overschakelen van partner naar trekker van het geheel.
 • het zoeken naar (verloren) natuur- en groengebieden waar ontmoeting centraal kan staan
 • het “in de kijker zetten” van prachtige vergezichten in ons buitengebied
 • het aantrekkelijker maken van de dorpspleinen met een evenwicht tussen parkeerplaatsen & fietsenstallingen en sfeer & groen, met aandacht voor netheid, zitbanken, verwijzing naar toeristische infopunten, …