Programma

Leefbaar Zwevegem

Een warme gemeente met zorgzame buurten en een bruisend Zwevegem realiseren vergt ook reflexen bij het inrichten van de publieke ruimte, de openbare gebouwen, de mobiliteit en de veiligheid. Onze gemeente moet een leefbare plaats zijn voor mensen van 0 tot 110 jaar, nu en in de toekomst, om er te leren, te werken, te leven en te beleven. Bij uitstek een thema waarbij inspraak en participatie belangrijk is.

Mobiliteit

CD&V wil inzetten op

 • een fietsdeal en trekt resoluut de kaart van Koning Fiets. Goed voor de portemonnee, het klimaat, de gezondheid, sociaal contact, … Enkele elementen hieruit zijn Fietsdialoog: structurele en projectmatige inspraak en participatie; Deel- of leenfiets via de fietsbieb; fietsstalling: meer vaste stalplaatsen in kernen en mobiele stallingen uitleenbaar bij evenementen/kermissen; uiteraard kwalitatieve fietspaden en fietsverbindingen
 • afwerking van fietssnelweg Guldensporenpad door de provincie; dit vergt nauw overleg ikv voorrang, kruisingen gemeentewegen, vervolledigen traject tussen het kanaal en Moen-Heestert Statie
 • op (bovengemeentelijke) dossiers waarvan de impact heel ingrijpend kan zijn op de lokale toestand/verkeer:
  • de ontsluiting van Moen en Heestert blijft prioritair voor de leefbaarheid van deze kernen. Samen met de omliggende gemeenten dient een voor iedereen aanvaardbare oplossing uitgewerkt te worden. Daarbij is de snelheid van uitvoering ondergeschikt aan de mate waarin alle problemen verholpen worden. CD&V blijft bij haar stelling dat de verkeersoverlast (vooral van vrachtvervoer) voor de inwoners zo veel mogelijk moet gereduceerd worden en dus hoe dichter na de Knokke-rotonde de aantakking van de nieuwe omleidingsweg op de N8 gebeurt, hoe beter. Ook al betekent dit onderzoek naar een nieuwe afspraken omtrent het Habitat- en VEN-gebied tussen Sluislaan en oude spoorwegbedding/Knokkestraat.
  • het aanbod van openbaar vervoer in Zwevegem is onvoldoende en mogelijks nog met inkrimping bedreigd. Enerzijds om de bereikbaarheid van de deelgemeenten en de openbare diensten te garanderen (beschikbaarheid Belbus, tijdstip van de bussen, …) en anderzijds om plaatsen die belangrijk zijn voor onze inwoners vlot te kunnen bereiken (Hoog Kortrijk: ziekenhuis, hoger onderwijs, bioscoop, Kennedypark, …). Zwevegem dient deze kaart te trekken in de vervoerregioraad.
  • het ontwikkelen van een visie voor vervoer van kwetsbare doelgroepen
  • voor onze woonkernen is een goede kanalisering van vrachtvervoer zeer belangrijk. Waar mogelijk wordt zwaar verkeer geweerd uit woongebieden, schoolomgevingen, ….. Met de buurtgemeenten moeten afspraken gemaakt worden voor een tonnagebeperking om dit te realiseren. Daarbij is er ook aandacht voor parkings voor vrachtwagens op geschikte locaties.  Dit plan wordt via voldoende en duidelijke signalisatie kenbaar gemaakt.
 • op het verhelpen van lokale knelpunten in een globaal plan van aanpak en dit in samenwerking met de buurt zodat er draagvlak is
  • veilige schoolomgevingen rekening houdend met de lokale omstandigheden en de eigenheid van elke school; het principe van schoolstraten (waarbij ouders en kinderen een half uur voor het begin en na het einde van de school enkel te voet of met de fiets het afgesloten straatdeel gebruiken) wordt onderzocht.
  • voor de deelgemeenten:
   Heestert: mobiliteit in de omgeving van de nieuwe school uitwerken

Otegem: circulatie in de St Annastraat en kerkomgeving (eenrichtingsverkeer als er plaatselijk draagvlak is).  Aanleg door de provincie van een fietspad in de Scheldestraat en de Zwevegemstraat (fietsfonds ikv bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk BFF)

Moen: dorpsplein met eenrichtingsverkeer en groene parkeerplaatsen.

St Denijs:  het mooie groene kerkplein meer uitstraling en zichtbaarheid geven door ingrepen in de onmiddellijke omgeving

bij de herinrichting van de Kortrijkstraat en de Avelgemstraat wordt het zwaar verkeer zoveel mogelijk geweerd. Er wordt een afzonderlijke fietspad aangelegd (door de provincie ikv fietsfonds BFF) in combinatie met functioneel groen. Ten behoeve van de voetgangers komen zoveel mogelijk brede voetpaden.

 • over het ganse grondgebied wordt geijverd voor volwaardige

fietsinfrastructuur met voldoende fietsenstallingen, oplaadpunten, … alsook voldoende veilige oversteekplaatsen voor voetgangers met vb slimme verlichting.

 • in het belang van de zwakke weggebruiker wordt gestreefd naar een zo compleet mogelijke scheiding van de verkeersstromen. Daar waar fietsers en wagens uit elkaar kunnen gehaald worden dient dit zeker te gebeuren. Zo is het voor het Lettenhofpark bv aangewezen om de wagens langs de kant van de Avelgemstraat te houden en de fietsen langs de kant van het Guldensporenfietspad.
 • op hedendaagse invulling van mobiliteit via vb. smart cities
  • autodelen ondersteunen met een gebruiksvriendelijke digitale tool
  • bestelwagen-delen voor containerparkbezoek

 

Milieu, klimaat en open ruimte

Iedereen is stilaan overtuigd dat we samen zorg moeten dragen voor ons milieu en de open ruimte. In de strijd tegen de klimaatopwarming zijn bindende afspraken gemaakt oa door de ondertekening van het Europese Burgemeestersconvenant ter beperking van de CO²-uitstoot.
De Agenda 2030 met de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen = DOD’s) dient verder het kompas te zijn in het beleid over de verschillende domeinen heen. Het lokaal bestuur heeft hierin een voorbeeldfunctie en een belangrijke rol naar het inspireren, begeleiden en ondersteunen van inwoners, ondernemers en verenigingen. Uiteraard moet samengewerkt worden met de regio en met de provincie ikv pilootprojecten en het binnenhalen van subsidies.

 

CD&V wil inzetten op

 • reductie van energie- en waterverbruik in eigen patrimonium, verlichten van de straatverlichtingsfactuur (sensoren, dimmen, led, zonne-parking op Transfo,…)
 • aanstellen van een woon- en energieconsulent die inwoners/ondernemers/verenigingenbegeleidt ikv energieproductie (wind- & zonne-energie, coöperatief model) en energieconsumptie (met investeringen/technologie komen tot minder energieverbruik)
 • Transfo als referentiesite voor energie-innovaties en acties en projecten ter bevordering van deel- of hergebruikinitiatieven en gedragsaanpassingen (vb. auto- & scooterdelen, fietsbieb, testkaravaan)
 • D-toets: duurzaamheidstoets in het aankoopbeleid van de gemeente (fair trade, korte keten, duurzaam materiaal, onderhoudsproducten, groene stroom, verpakking, enz) en digitaliseringstoets in de werking van gemeente (verkleinen van de digitale kloof, minder papier, ..)
 • reduceren van afvalstromen, alle plastic uit het restafval halen (en dus niet verbranden) maar in de P+MD-zak of folie-zak, in samenwerking met Imog goede dienstverlening op het containerpark voor inwoners, ondernemers en landbouwers.
 • duurzaam transport via de waterweg, het kanaal Bossuit-Kortrijk biedt daartoe opportuniteiten voor onze plaatselijke bedrijven
 • planmatig onderhoud van groene plekjes, speelpleinen, voetpaden, fietspaden, trage wegen, … Wij gaan voor een propere gemeente met als eerste stappen
  • opwaarderen van peter-meterschap van speelpleintjes
  • betrokkenheid en respect van de inwoners bij de netheid van de woonomgeving, begraafplaatsen en de publieke ruimte; sluikstorten en zwerfvuil kan niet!
 • ontwikkeling van het Lettenhofpark (aangekocht met de verkregen subsidie uit het Groene Sporen project van de provincie) als groene plek met meerdere functies (begraafplaats, wandelgebied, …)
 • gemeentepark verder ontwikkelen in functie van (groene) recreatie en ontmoetingsplaats. Synergie zoeken met de nieuwe initiatieven aanpalend aan het gemeentepark (open speelplaats groene kouter, La Mairie,…)
 • natuurontwikkeling en biodiversiteit ism verenigingen en de dienst “Stadlandschap Leie en Schelde” van de provincie
 • digitale informatieborden waar ook verenigingen hun boodschap kunnen meegeven ipv overdaad aan banners

 

Patrimonium en openbare werken;

Het patrimonium van de gemeente is omvangrijk, het gaat daarbij om wegen, fiets- en voetpaden, trage wegen, rioleringen, pleintjes maar ook gebouwen voor administratie, OC’s, infrastructuur voor sport, jeugd, cultuur en verenigingen enz. Het is een kerntaak van de gemeente om dit als een goed huisvader te beheren: netheid en tijdig onderhoud, bij investeringen gebruik van duurzame materialen en streven naar energieneutraliteit.

CD&V wil inzetten op

 • een grondige aanpak van weginrichting afhankelijk van de planning van de rioleringsdossiers van Aquafin, startend met de Scheldestraat in Otegem
 • het realiseren van IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater) en clusterzuivering in het buitengebied
 • overleg met de provincie ikv waterlopenbeheer met specifieke aandacht voor aanleg van nieuwe waterbuffercapaciteit op oa de Slijpebeek (Kappaert) in combinatie van meerdere functies: trage weg & groene ontmoetingsruimte; ook afspraken over onderhoud bestaande bufferzones vb. op de Keibeek en de Kasteelbeek
 • een niet aflatende aandacht voor voldoende vrije ruimte op voetpaden en passende toegankelijkheid van gebouwen, dit zowel voor kinderwagens, ouderen en mensen met een beperking onder het motto “verlagen en vertragen” . Hindernissen wegwerken(vermijden van trappen, zorgen voor verlaagde stoepranden, effen oppervlakken) en deze weggebruikers de nodige tijd en ruimte geven om vb. over te steken, te parkeren.
 • “de kortste weg is de beste weg” voor bezoekers van het gemeentepunt. Concreet dienen er minimum 4 rijen parkings gereserveerd te worden voor bezoekers en dient de publieksingang van het gebouw terug aan de kant van de parking te komen.
 • een goede communicatie met inwoners bij openbare werken, de reflex maken naar de impact voor minder-mobiele mensen en een specifiek en tijdig overleg met de handelaars en ondernemers
 • WiFi in alle openbare gebouwen, in OC’s, op ontmoetingsplaatsen en kernen van de deelgemeenten, …
 • een algemene toekomstvisie voor alle kerken in wijken en deelgemeenten en de opmaak van een kerkenplan. In overleg en afspraak met de kerkelijke overheid kunnen haalbare en nuttige nevenbestemmingen overwogen worden. Sommige kerken, zoals de kerk in Otegem en Sint-Denijs zijn beschermde monumenten, andere zijn dat niet. Kerken en kapellen in onze gemeente zijn beeldbepalend en behoren tot ons waardevol cultureel erfgoed. Voor CD&V kan medegebruik, neven- en herbestemming, getuige de voormalige kapel op de Kreupel (decennialang schoolgebruik) en voormalige kerk op de Europawijk (nu al jarenlang ontmoetingscentrum). Voor de hoofdkerk in Zwevegem, waarvoor onlangs de conclusies van een haalbaarheidsonderzoek werden voorgesteld,  dienen mogelijke nevenbestemmingen heel goed overwogen te worden, zij mogen de hoofdbestemming niet hypothekeren noch verdringen.

Veiligheid

CD&V volgt hierbij een tweesporenbeleid. In eerste instantie wordt volop ingezet op sensibilisering maar waar dit niet of onvoldoende resultaat oplevert, worden concrete acties uitgerold tegen alle vormen van overlast: drugs, vandalisme, inbraak, snelheidsovertredingen, … teneinde de leefbaarheid voor alle inwoners te garanderen.

CD&V wil inzetten op

 • het heropstarten van de preventiewerkgroep uit de vorige legislatuur, om met partners (onderwijs, jeugd, sport, politie, brandweer, …) thematisch jaarlijks een focus te kiezen en uit te werken
 • een jaarlijkse ontmoeting en overleg per wijk/deelgemeente met de wijkagent
 • een politiepunt en brandweerkazerne op eigen grondgebied om dienstverlening en korte interventietijden te kunnen garanderen
 • het betalen van € 0,16 per inwoner als de federale overheid de MUG-heli erkent als MUG-dienst