Programma

Oranje toets

De drijfveer van CD&V Zwevegem is en blijft meer levenskwaliteitvoor onze inwoners. Dit omvat alles wat mensen belangrijk vinden om gelukkig te zijn en hun leven waardevol te maken. En dat is heel veel: een toffe job als ondernemer of werknemer, een behoorlijk inkomen, een goede gezondheid, juiste zorg en steun als het minder gaat met de gezondheid, een fijn huis, een familie waar je graag thuis komt, een school waar je je talenten kunt ontwikkelen, een vereniging waar je aan leuke activiteiten deelneemt, een buurt met feestelijk amusement en geborgenheid bij zorg, open ruimte en natuur om in te vertoeven,…
U staat daarbijcentraal, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.

De Weg Vooruit naar meer levenskwaliteit, betekent dat iedereen zichzelf is en kan genieten van het leven, maar ook verantwoordelijkheid durft nemen voor zichzelf en zijn omgeving. Het is een WIJ-verhaal  van respectvol met elkaar omgaan en via échte verbondenheid stappen vooruit zetten. Want je geluk hangt immers samen met het welzijn van iedereen om je heen.
Zorgzame buurten zijn daar zeker een illustratie van.

Een duurzame transformatie start in je gemeente, bij ons, hoe groot het einddoel – wereldwijd – ook mag zijn. Elke stap draagt bij tot het groter geheel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) van de Verenigde Naties. “Think global, act local” moet meer zijn dan een slogan. Wij willen die attitude tot leven brengen in onze gemeente, in alles wat we doen als bestuur en als inwoner. Wij leggen de focus op de vijf invalshoeken die elkaar ook heel vaak overlappen:

Mens: het bannen van honger en armoede, het werken aan gezondheid en ontwikkelingskansen, diversiteit en gelijke kansen
Milieu: rationeel energie- & waterverbruik, reduceren van broeikasgassen, slimme afvalreductie en -verwerking, bewaken van biodiversiteit en open ruimte
Welvaart: duurzame en groene energie, sociale tewerkstelling, innovatie en duurzame industrie/handel/landbouw/ mobiliteit, smart city
Vrede: rechtvaardige en inclusieve samenleving, participatie, klachtenbehandeling, dienstverlening
en behoorlijk bestuur
Partnerschap: met inwoners, buurten, middenveld, intergemeentelijke samenwerking (IMOG, Leiedal, W13, Mira-politiezone, Fluvia- brandweerzone), provincie, Vlaamse en Federale en Europese overheid, ontwikkelingssamenwerking;
Enkele voorbeelden die u verder zal terugvinden:  onderwijscheque- MIA-Uit-pas- toegankelijkheid – meer ledlampen in de openbare verlichting – patrimonium gemeente energiezuinig – alle plastiek in P+MDzak  – deelfietsen en –auto – Koning fiets – fair trade – participatie-ambtenaar

Een gemeente besturen moet uiteraard betaalbaar blijven maar ook de gemeentelijke dienstverlening moet betaalbaar blijven voor de inwoners.

Vanaf 2019 wordt het OCMW geïntegreerd in de gemeente en dit betekent ook dat de organisatie van beiden samengebracht wordt alsook het overgrote deel van de budgetten.
Onder CD&V-bestuur 2000-2012 werden al heel wat stappen gezet naar samenwerking en efficiëntiewinst, zoals de realisatie van het gemeentepunt waar OCMW en gemeente samen gehuisvest zijn, ondersteunende diensten (ICT, personeel, financiële dienst …) die overkoepelend werken. De ingeslagen weg van integratie moet nu verder bewandeld worden.
Sinds 2017 verkreeg het OCMW 3 miljoen EUR van de gemeente als dotatie voor haar werking.
Voor CD&V moet de inkanteling gepaard gaan met budgettaire garanties voor het krachtig sociaal en welzijnsbeleid in onze gemeente in de toekomst.

Wij stellen vast dat Zwevegem sinds deze legislatuur één van de duurste gemeenten is om te trouwen en om begraven te worden; CD&V heeft zich steeds gekant tegen het feit dat vele prijzen die de gemeente aanrekent jaarlijks met 2% stijgen en dit los van de stijging van de consumptieprijsindex (levensduurte); maar dat voor de toelagen aan inwoners en verenigingen deze redenering niet gevolgd wordt, willen wij zeker herbekijken.

Letten op de centen betekent inkomsten en uitgaven afwegen maar ook de toekomstige generatie niet belemmeren.
Lokale belastingen moeten evenwichtig en rechtvaardig zijn. CD&V zal er alles aan doen om de lokale lasten onder controle te houden en de belastingdruk voor inwoners en ondernemers niet te verhogen. Dit komt zowel de koopkracht van de inwoners als de economische attractiviteit van de gemeente ten goede.
Langs de uitgavenkant zullen voor dienstverlening en investeringen keuzes dienen gemaakt te worden. Voor CD&V is onze oranje toets hierbij het kompas: levenskwaliteit, verbondenheid, duurzaamheid en betaalbaarheid.
In elk geval dienen de schulden onder controle gehouden te worden. Hierbij focust men vaak alleen op de gemeente en laat men het OCWM buiten beschouwing. Alleen het totaal plaatje geeft het correcte beeld. De totale schuld van het bestuur is uiteindelijk hoger tov de start van de bestuursperiode.

Echter dé grote investeringsuitdagingen (nieuwbouw deeltijds kunstonderwijs, aanpak Kortrijkstraat en Zwevegemstraat en omleidingsweg Moen-Heestert) worden naar de volgende bestuursperiode doorgeschoven.

De spaarpotten uit 2012 (7 miljoen voor OCMW en 3 miljoen voor gemeente) en klaarliggende subsidies (7,9 miljoen EUR voor de renovatie en uitbouw van het WZC, 200 000 EUR voor aankoop Lettenhofpark, enveloppefinanciering voor Transfo, …) zijn aangewend.
Betaalbaarheid wordt dus een grote uitdaging en die gaan wij niet uit de weg.
Alle middelen zo efficiënt mogelijk aanwenden zal een dagdagelijkse opdracht zijn en bij de investeringen zal een keuze moeten gemaakt worden.