Programma

Warm Zwevegem

Een warme gemeente stimuleert contact tussen inwoners, georganiseerd of spontaan contact. Verbondenheid met vrienden, familie, buurt is voor velen een bron van welbevinden. Zonder sociaal netwerk wordt een mens kwetsbaarder en eenzaam. Aangename wijken waar iedereen zich thuis voelt, waar mensen elkaar kennen & begroeten en voor elkaar zorgen.  CD&V trekt voluit de kaart van mensen, buurten, vrijwilligers en verenigingen in het creëren van deze ontmoetingen. Wij zorgen voor bijzondere ondersteuning voor wie meer sociale of financiële drempels ervaart om contacten te leggen of deel te nemen aan het verenigingsleven.

Dus … stoelen bij elkaar, in vreugde en zorg, voor alle leeftijden en levensfasen, iedereen inbegrepen in een attente, zorgzame buurt.

 • Inzetten op mensen;

Mensen ontmoeten mekaar het liefst in hun woonomgeving, hun buurt, met hun gezin, familie, vrienden, buren, vrijwilligers, leden uit hun vereniging.
CD&V Zwevegem wil inzetten op;

 • ondersteuning van het verenigingsleven; hiertoe dienen de afspraken en tarieven voor infrastructuur- en materiaalgebruik aangepakt te worden, administratie vereenvoudigd & evenementenloket gedigitaliseerd, communicatie tussen bestuur en vereniging efficiënter te worden
 • maximale samenwerking tussen verenigingen (dit kan sectorgewijs maar ook over deelgemeenten heen) en dit ook ondersteunen;
 • het aanbieden van een waardige ontvangst op hun gemeentehuis voor huwelijksjubilarissen en verenigingen die een speciale verjaardag vieren
 • vrijwilligers en hun initiatieven waarderen en ondersteunen;
 • via moderne technieken (vb. database, app) degenen die een vrijwilligersnood hebben in contact brengen met bereidwillige aanbieders van deze diensten
 • ondersteuning van de oudercomités van alle scholen
 • verdere ondersteuning van de feestcomités waarbij lokale ommegang en kermis als troef worden ingezet
 • een volwaardige 11 juli viering en officiële herdenkingsmomenten zoals Wapenstilstand, nationale feestdag enz
 • de verhoging van de toelage voor wijk- , buurt- en straatcomités die de organisatie van vrij toegankelijke, niet commerciële activiteiten op zich nemen
 • ondersteuning van initiatieven die de buurtwerking en -ontmoeting ten goede komen.
 • het verder uitbouwen van een veilig feest- en fuifbeleid voor jong en oud
 • dynamisch speelweefsel in de openbare ruimte naargelang de noden van de buurt: we denken aan speelpleintjes, speelstraten en speelbossen of speelnatuur;
 • volwaardige participatie aan het dagelijks leven voor personen met een beperking, met oa toegankelijke openbare gebouwen (gemeentepunt, bib, ed.) en publieke ruimte (speelpleintjes, parkeerplaatsen, brede voetpaden ed), aanpasbare woningen, publiek toegankelijk toiletten of plaspunten ism handelaars
 • het verhogen van tolerantie en respect voor holebi’s en transgenders in het dagelijks leven (via jeugd, cultuur, sport en welzijn) en dus meer doen dan het hijsen van de regenboogvlag op 17 mei
 • onthaal van nieuwe inwoners via een jaarlijks initiatief van kennismaking met het bestuur en sleutelfiguren.
 • een snelle wegwijs en integratie van inwoners met een vreemde origine
 • sensibiliseren en daaraan gekoppelde acties uitwerken ikv Dementievriendelijke gemeente, hartveilige gemeente, dag van de zorg, dag van de armoede …
 • wereldburgerschap en solidariteit met het zuiden door projectsteun, stagetoelage en fair trade
 • een schepen die het beleid rond buurten/wijken/dorpen/deelgemeenten uitwerkt en opvolgt

 

 • Inzetten op kwaliteit;

Als gemeente moeten we blijven investeren in ontmoetingsplaatsen en oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Betrokkenheid via échte participatie en een goede en nabije dienstverlening zijn hierbij cruciaal. CD&V wil inzetten op ontmoetingsplekken via

 • het onderhoud, het gebruik en de betaalbaarheid van OC’s (ontmoetingscentra) die elk van onze deelgemeenten/wijken rijk zijn. Goed overleg met de gebruikersraad is hierbij essentieel.
 • een grote ontmoetingsruimte voor Zwevegemse verenigingen met groot ledenaantal,
  mogelijks in medegebruik.
 • kwalitatieve infrastructuur voor sport en sportverenigingen

Sporten is goed voor het lichamelijk en geestelijk welzijn en is tevens een middel om vrienden te ontmoeten, zowel voor de individuele sporter als voor de clubsporter,. Zo mogelijk goed gespreid over de deelgemeenten. De gemeente moet een aangepast en betaalbaar sportaanbod voor iedereen garanderen zowel competitief als recreatief.  Ook wanneer er, zoals bij het nieuwe zwembad en sportpunt 2, een private partner bij betrokken is.

 • Voor bepaalde doelgroepen zijn de huidige zwembadtarieven echt niet betaalbaar (vb. grote gezinnen, senioren) en dient er hierover opnieuw onderhandeld te worden met de private partner in een globaal pakket voor schoolzwemmen, clubzwemmen en particulier zwemmen.
 • Onderhandelen over bijkomende recreatiemogelijkheden (glijtoren)
 • onderzoek naar de beste locatie/verhuis naar andere locatie voor de hondenclub Heestert
 • een volwaardig alternatief voor de petanqueterreinen/-lokalen die moeten wijken

Voor de nieuwe infrastructuur voor het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)

 • kwalitatieve huisvesting en infrastructuur voor onze jeugd met
  • behoud en onderhoud van bestaande goede jeugdlokalen door de gemeente in nauwe samenwerking met de verenigingen zelf
  • blijvende mogelijkheden voor jeugdlogies in de gemeente
 • onderzoek naar te delen infrastructuur ifv optimale benutting van de gebouwen en de omgeving (openbaar maken van speelplaatsen, sportzalen, podium, …)
 • voldoende en kwalitatieve vakantiewerking voor kleuters, kinderen, jongeren op een goed gelegen locatie; het beloofde onderzoek van ons voorstel om dit in het ex-bekaertrestaurant te voorzien kwam er nooit en dient terug opgenomen te worden
 • een rustbankenplan over de gehele gemeente en zo in kaart brengen waar senioren, gezinnen, wandelaars en fietsers behoefte hebben aan een rustpunt om dan gericht in een project de investeringen te doen in banken die per uitstek ontmoetingsplekken zijn
 • groen en bebloeming van onze gemeente, zowel openbaar als particulier, het verfraait het aanzien van de buurt en vergroot de belevingswaarde
 • volkstuintjes, dit succesvol initiatief gestart met Vlaamse subsidie verdient navolging in andere deelgemeenten en/of wijken.
 • hondenloopweide(n) voorzien op 1 of meerdere plaatsen; dit is een afgesloten terrein waar honden los van de leiband kunnen lopen onder toezicht van hun baasje.

CD&V wil inzetten op dienstverlening

 • inwoners hebben recht op kwaliteitsvolle, snelle en betaalbare dienstverlening. Daarnaast zorgt het bestuur voor een efficiënte meldingenopvolging en een correcte klachtenbehandeling.
 • die nabij is, afhankelijk van de keuze van de inwoner. Voor administratieve dienstverlening kan dit via website, mail, app, meldpunt, telefonisch, via de bibus of het loket in het gemeentepunt/bibus. Voor sociale dienstverlening of mensen met speciale noden is persoonlijk contact met de medewerker aangewezen.
 • via een heldere taal en een efficiënt communicatiebeleid, wat de betrokkenheid verhoogt en de frustraties en onduidelijkheden vermijdt. Evoluties als smart city, GIS, digitale omgevingsvergunning, blockchaintechnologie openen nieuwe perspectieven. Enerzijds inzetten op iedereen mee krijgen op de digitale weg maar tegelijk ook waakzaam blijven dat de informatie ook diegenen bereikt die niet digitaal actief zijn.

CD&V wil inzetten op participatie

 • en kiest voor een samenwerkingsmodel, dit gaat dus verder dan inspraak (informeren, consulteren en adviseren), het gaat over samenwerken tot zelfbesturen. Daartoe willen we de bestaande sectoriele adviesraden (ouderenadviesraad, jeugdraad, sportraad, enz) omvormen tot participatieplatformen en zo tegemoet komen aan de verzuchtingen van deze adviesraden op dit ogenblik nl. dat alles toch al beslist is of achter hun rug om zal beslist worden.
 • dorpsraden niet alleen in deelgemeenten organiseren maar ook op wijkniveau met duidelijke afspraken, gelinkt aan projecten/prioriteiten en waar dit kan ook gelinkt aan een budget.
 • waarbij ook de stem van kwetsbaren weerklinkt, wij denken vb. aan personen met een beperking, senioren, kinderen (via jeugdraad en juniorteams), kortom afstappen van de luidste roeper haalt alles binnen.
 • door het aanstellen van een participatieambtenaar die geïntegreerd en integraal werkt aan participatie en dit ook via digitale weg kan realiseren via E-participatie.

 

 • Inzetten op zorg en welzijn voor jong en oud;

CD&V wil een verdere uitbouw van het sociaal- en welzijnsbeleid voor inwoners van 0 jaar tot 110 jaar en dit ook in een regionaal perspectief: een sterke regiorol van Zwevegem als lokaal bestuur in de Eerstelijnszone en de regionale Zorgraad, alsook een actieve rol in het welzijnswerking van de regio.

Gezondheid

Gezondheid is het kostbaarste bezit voor elke inwoner, jong en oud. Het lokaal bestuur moet hiertoe bijdragen door in samenwerking met Logo Leieland (Lokaal Gezondheidsoverleg uit regio Zuid-West-Vlaanderen), Rode Kruis en andere actoren  preventieve en sensibiliserende acties op te zetten in het kader van Gezonde Gemeente.

CD&V wil inzetten op

 • het opmaken van een gezondheidsplan geïntegreerd in de verschillende beleidsdomeinen (onderwijs, jeugd, sport, wonen, …) met aandacht voor oa bewegen en buiten spelen, valpreventie, preventieve bevolkingsonderzoeken (borstkanker, darmkanker), rookstop, drug- en alcoholpreventie, gezond koken, vaccinatie, enz.
 • het ondersteunen van de werking van het plaatselijk Rode Kruis en zoeken naar samenwerking

Armoede

Armoede, het kan iedereen overkomen, een ongeluk, financiële tegenslag, werkloosheid, scheiding … En armoede, kansarmoede, leidt maar al te vaak tot uitsluiting. Dit kan niet. Het lokaal bestuur moet een armoedebeleid voeren waarbij het bestrijden van armoede en vooral kinderarmoede méér is dan enkel de zichtbare armoede aanpakken.

CD&V wil inzetten op

 • het opmaken van een vervolg-armoedeplan geïntegreerd in de verschillende beleidsdomeinen zoals onderwijs, jeugd, sport, wonen, werk, energie …
 • betere detectie, toeleiding tot rechten (automatische toekenning waar kan) en ondersteuning door informatie aan kwetsbare groepen
 • versterken van voedselbankinitiatieven door ondersteuning van de vrijwilligers, bewaken van kwaliteit en variatie van producten, uitbouw van sociale kruidenier
 • het uitbreiden van de MIA-UITPAS (vrijetijdsparticipatie tegen lagere tarieven voor mensen met verhoogde tegemoetkoming) voor het betalen van lidgelden voor verenigingen
 • individuele hulp- en dienstverlening op maat via de sociale dienst van het OCMW
 • het uitbouwen van een ruilwinkel voor kinderspullen in samenwerking met Huis van het Kind, dit naast het gestarte project van de Fietsbib
 • het systeem van onderwijscheques voor gezinnen met een beperkt budget. Ouders kunnen er tal van verplichte kosten mee betalen, zoals schoolgerief, verplichte turnkledij, schooluitstappen, inschrijving deeltijds kunstonderwijs.
 • versterken van het sociaal weefsel in de buurt in de strijd tegen de eenzaamheid waardoor, over de generaties heen, een zorgzame buurt ontstaat (ouderen ontvangen postpakketjes, jonge gezinnen doen een boodschap of zetten vuilzak voor hen buiten, enz)

Jongeren- en gezinnen

Peuters, kleuters, kinderen, tieners, jongeren en studenten moeten zich thuis voelen en kunnen genieten van heel wat activiteiten die ‘bère’ zijn. Het gezin, in zijn verschillende vormen en samenstellingen, is de hoeksteen van onze samenleving.

CD&V wil inzetten op

 • een vooruitstrevend jeugdbeleid met oog voor speelweefsel, feesten en fuiven ook in de deelgemeenten, jeugd- en vakantiewerking, jeugdhuis, maar ook ruimte om creatief te experimenteren (graffiti, muziekbandjes, …) Ook voor kinderen en jongeren met een beperking. Betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de jeugd zelf is het uitgangspunt
 • een gezinsvriendelijke gemeente waar het lokaal bestuur haar regierol in de kinderopvang opneemt (ondersteunen initiatieven kinderopvang, lokaal overleg en meldpunt kinderopvang organiseren, netwerkmoment voor begeleiders in de opvang, organisatie woensdagnamiddagopvang, enz)
 • de verdere uitbouw van de werking van het Huis van het Kind als een netwerk van verschillende organisaties die informatie en ondersteuning/doorverwijs bieden aan (aanstaande) gezinnen met kinderen.
 • zorgpremie voor ouders met jongeren (-21) met een verhoogde zorgnood

Ouderenbeleid

CD&V wil de vergrijzing verzilveren.  Ouderen zijn actiever, gezonder en mondiger dan enkele decennia geleden. Ouderen beschikken over heel wat competenties waarmee ze kunnen bijdragen tot een actieve, aangename en zorgzame gemeente. Als sportbeoefenaar, recreant, als cursusvolger, (bestuurs-)lid van verenigingen, vrijwilliger in organisaties, als hulplijn voor kinderen en kleinkinderen, enz. Een sterk sociaal weefsel is van groot belang. Je buren kennen en ontmoeten, je thuis voelen in de buurt. Wanneer mensen elkaar kennen wordt het gemakkelijker om zorg op te nemen voor mekaar in een zorgzame buurt.
Voor CD&V moet elke oudere de zorg kunnen krijgen die hem past. Liefst thuis, of indien nodig in dagopvang, kortverblijf, assistentiewoning, WZC of elders. Als het kan in eigen gemeente.  De kwaliteit, capaciteit en betaalbaarheid zijn belangrijk.

CD&V wil inzetten op

 • actief ouder worden en ouderen ook actief te betrekken bij de buurt, de verenigingen en het beleid.
 • het tijdig detecteren van de zorgvraag en die toeleiden naar de juiste zorg, ondersteuning en /of begeleiding. Buurten en middenveld zijn partners in het detecteren, of via bezoekrondes/telefooncirkels met vrijwilligers bij 80-plussers.
 • een ouderenconsulent voor informatie, advies en begeleiding naar de juiste dienst
  Een netwerk van dienstverlenende organisaties is hierbij betrokken: CAW, maatschappelijk werkers van Ziekenfondsen, 1ste lijn zorg, zorgnetwerken, … . Bedoeling is te ontzorgen en uit te gaan van de mogelijkheden van de oudere zelf. De ouderenconsulent komt niet in de plaats van aanbieders van zorg- en hulpverlening voor ouderen maar is een steun bij het vinden van de juiste diensten
 • publicaties zoals “de zorgwijzer” verderzetten, updaten en continu beschikbaar houden op papier en digitaal.
 • langer thuis blijven wonen dankzij de mantelzorger en zorgzame buurt. Goedgeorganiseerde thuiszorgdiensten zoals aangepast vervoer, maaltijd aan huis, oppas, thuisverpleging en -zorg ondersteunen de draagkracht van de mantelzorger; mantelzorgbijeenkomsten ter ondersteuning en waardering; tevens informatie- en netwerkmoment; mantelzorgpremie voor kwetsbare ouderen
 • “Samen eten initiatief” in wijken/deelgemeenten als aanvulling op dorpsrestaurant in WZC (woonzorgcentra Marialove en St-Amand)
 • informatie, begeleiding en premie om woning aan te passen aan verminderde zelfredzaamheid of zorg op afstand te realiseren
 • de aanwezigheid van de openbare pijler naast het non-profit en privé-aanbod waar kwalitatieve zorg aan betaalbare prijzen in een eigen aanbod van assistentiewoningen, plaatsen in WZC en dagverzorgingscentrum gegarandeerd wordt. In die zin ijverde CD&V, na inzage in de kostprijsberekening, voor de daling van 5 EUR per dag (prijs kleinste assistentiewoning in De Courbe gaat van 30 naar 25 euro per dag).
 • een woonzorg- en leefzone creëren in de buurt van beide WZC zodat bewoners en buurt meer contact kunnen leggen en de publieke ruimte hierop ook afstemmen (rustbanken, brede verlaagde voetpaden, contact met groen en dieren…)
 • onderzoek naar leefbaarheid van dorpen/wijken voor senioren, sociaal wonen en nieuwe woonvormen (vb senioren op kot) en hieruit wijkgericht initiatieven opzetten